Strateginen ennakointi & liiketoimintaympäristön trendit: Onko organisaatiollasi oma uniikki näkemys tulevaisuudesta?


Jos vastauksesi otsikon kysymykseen on ”ei”, sinulla ei ole Gary Hamelin mukaan strategiaa. Miten voit siis muodostaa tuon erottuvan, oman tulevaisuudenkuvan?

Webinaarissa saat eväitä, miten hyödyntää trendejä liiketoiminnan kehittämisessä ja strategisessa ajattelussa.

Trendien ja skenaarioitten työstäminen antaa organisaatiollesi eväitä tulevaisuuden lukutaitoon, uusien mahdollisuuksien löytöretkeilyyn ja vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien rakentamiseen. Ymmärrys liiketoimintaympäristön trendeistä onkin lähtökohta kaikentyyppiselle strategiselle ennakoinnille. Mitä nämä trendit oikeastaan ovat, ja miten niistä saa otteen?

Jakamalla trendit neljään tasoon voit tarkastella niitä ymmärrettävämmin.

Tason 1 trendit ovat megatrendejä. Megatrendit ovat osa kehityksen suurta linjaa, ilmiöistä koostuva tunnistettava yhtenäinen kokonaisuus, jolla on selkeä historia ja kehityssuunta. Nämä ovat asioita, jotka me kaikki tiedämme, ja jotka eivät sisällä yllätyksiä. Esimerkkinä megatrendistä käyvät ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen. Strategisessa suunnittelussa megatrendit tulisi aina ottaa huomioon, eikä niitä voi ohittaa.

Lukusuositus megatrendien maailmaan: Elina Hiltusen Tulossa huomenna (2019).

Tasolla 2 ovat trendit. Trendi on muutos johonkin tiettyyn, selkeästi näkyvissä olevaan tai vasta nousevaan suuntaan. Trendeille pystytään osoittamaan kehityskaari. Kaksi nousevaa trendiä saattavat yhdessä voimistaa toinen toisiaan. Trendit voivat olla paikallisia tai kytköksissä yksittäiseen toimialaan. Yksittäinen toimija voi ihannetilanteessa olla trend-setter ja määritellä vaikkapa toimialan bisneslogiikkaa uusiksi. Kuten Tesla mullisti autotoimialalla sekä teknologisen ratkaisun (sähköauto) että myynnin (suoraan kuluttajille internetin kautta). Useimpien toimijoiden osalta todellisuus on kuitenkin pyrkiä huomaamaan relevantit trendit ajoissa ja kyetä vastaamaan ja adaptoitumaan niihin riittävän nopeasti.

Lukusuositus korona-ajan trendikontekstiin: Scott Gallowayn Post Corona (2020).

Trendien tasolla 3 ovat heikot signaalit. Heikko signaali on uusi ja yllättävä tapahtuma tai ilmiö, jota voidaan pitää ensimmäisenä merkkinä muutoksesta tai uudesta kehityskulusta. Heikoilla signaaleilla ei ole tunnistettavaa historiaa, ja ne saattavat jäädä ainoaksi laatuaan. Kun jo trendien (taso 2) työstämisen haaste liiketoiminnan kannalta on keskittyä relevantteihin trendeihin, heikot signaalit vaativat vielä enemmän kurinalaisuutta. Parhaimmillaan organisaatiolla on käytössään systemaattinen toimintaympäristön seuranta, joka huomioi myös orastavat tapahtumat liiketoiminnan reuna-alueilla. Kustannustehokkainta tämäntyyppinen monitorointi on yleensä ostettuna palveluna ja työkaluna. Pienemmälle organisaatiolle ainoa budjettiin mahtuva keino voi olla luottaa omaan näkemykseen. Tämäkin edellyttää systemaattista otetta, esim. työntekijäkohtaista havainnointia (poikkeava kommentti asiakkaalta, LinkedInistä bongattu postaus jne.) ja viikkopalaverin vakioagendalla on ”pitäisikö tätä tutkia tarkemmin?”.

Lukusuosituksena reuna-alueitten näkemiseen: Rita McGrathin Seeing Around Corners (2019).

Tasolla 4 lipuvat mustat joutsenet. Kyseessä on yllättävästi ilmaantuva epätodennäköinen muutostekijä, jolla on merkittävät vaikutukset, ja joka muuttaa tapahtumien kehityskulun äkillisesti ja lisää epävarmuutta. Kyseessä on ”unknown unknown”, radikaalin epävarmuuden konteksti, missä emme voi tietää asioita varmaksi. Merkittävä osa päätöksenteosta liiketoiminnassa sisältää radikaalia epävarmuutta. Strategisia valintoja täytyy tehdä jatkuvasti tilanteissa, missä informaatio on vajavaista. Ei ole mitään yksittäistä ennustetta tai laskukaavaa, millä voisimme ratkaista epävarmuuden tai nimetä tarkalleen horisontissa odottavat mustat joutsenet. Pahimmillaan ennusteet ja historiadatasta johdetut Excel-kalkuloinnit antavat vaarallisen illuusion siitä, että ”asiat ovat meillä hallussa”. Sen sijaan radikaalin epävarmuuden keskellä navigoidessamme meistä jokaisen, myös organisaation tasolla, pitäisi kyetä sanomaan, ”en tiedä”. Tietämättömyyden myöntäminen on perusedellytys uuden oppimiselle ja vastaanottamiselle, löytöretkien tekemiselle. Luovalla asioitten yhdistämisellä, abduktiivisella analyysilla, ja näiden pohjalta tehdyillä mielikuvituksellisilla loikilla (”leaps of imagination”), voimme edes jotenkin yrittää kartoittaa mahdollisia mustia joutsenia, testata, varautua ja kasvattaa resilienssiä.

Lukusuosituksena aiheeseen: Nassim Talebin Black Swan (2007) ja John Kayn & Mervyn Kingin Radical Uncertainty (2020).

Kuva: Eritasoiset trendit ja niiden merkitys organisaatiollesi (Nora Kärkkäinen)

Miten aiot uudistua ja uudistaa maailmaa ympärilläsi tulevan viiden viikon/kuukauden/vuoden aikana?

Koronapandemia trendiviitekehyksestä tarkasteltuna on musta joutsen, joka on kiihdyttänyt ja voimistanut monia ennen koronakriisiä vallinneita trendejä (kuten verkkokauppa, etätyö, uudet liikkumisen muodot). Koronapandemia sai vuosikymmeniä tapahtumaan viikoissa, kuten Scott Galloway osuvasti toteaa.

Turbulentissa ajassa Gary Hamel näkee strategiatyön entistä merkityksellisempänä organisaation elinvoimaisuuden kannalta. Tärkein kysymys johdolle pohdittavaksi on Hamelin mukaan: ”Miten aiomme uudistua ja uudistaa maailmaa ympärillämme tulevan viiden vuoden aikana?”

Jotta kysymykseen voi vastata, yhtenä lähtökohtana sinun ja organisaatiosi tulee havaita ja ymmärtää toimintaympäristössäsi vaikuttavat trendit ja ”mitä tämä tarkoittaa meille?”.

Lukuvinkki uuteen normaaliin: Gary Hamelin & Michele Zaninin Humanocrazy (2020).

KIRJOITTAJASTA:

Nora Kärkkäinen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, VTM, EMBA, edistää tiedolla johtamisen parhaita käytäntöjä erityyppisissä organisaatioissa, ja auttaa yhdessä M-Brain Suomen tiimin kanssa asiakkaita liiketoimintapäätöksissä markkinatiedon avulla. Strateginen ajattelu ja ennakointi ovat Noran teemoja eri esitysfoorumeilla, blogeissa ja fasilitoimassaan Suomen Strategisen Johtamisen Seuran kirjakerhossa. www.linkedin.com/in/norakarkkainen

M-Brain on johtava markkina- ja kilpailijatietopalveluiden tuottaja. M-Brainin ratkaisut perustuvat oman teknologian ja ihmisälyn yhdistelmään, jonka pohjalta M-Brainin asiakkaat saavat seuranta- ja analyysipalveluita sekä strategista konsultointia ja teknologiaratkaisuja. https://www.m-brain.com/fi/